חג החרות

1 פסח
2 חגיגה
3 מרור
4 חרוסת
5 עומר
6 הלל
7 פרה אדומה
8 אזוב
9 שני
10 מצה

11. ים סוף
כבש 12
13 שה
14 ניסן
15 הגדה
16 לחמא עניא
17 ירושלים
18 עולי רגל
19 אבוב
20 צלי

To print this puzzle, please click here.

Click here for the answers.