Important:
Copyright Information

Membership
World Members Map
Internet TV:
 Light to the Nations

 Bat Melech
 Weekly Torah

Museum
Gift Shop


View Larger Map

Site Map
Search

Mikdash Kids

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampen om Tempelplassen

reposted from Dagen
tirsdag 28. januar 2014

En brosjyre hevder Tempelplassen er muslimsk og at

John Solsvik

De islams­ke vak­te­ne, waqf, føl­ger nøye med hva be­sø­ken­de fore­tar seg på Tem­pel­plas­sen der den store Al Aqsa-mos­ke­en do­mi­ne­rer i sør og Klippe­mos­ke­en med sin im­po­ne­ren­de gull­kup­pel tro­ner på top­pen av Mo­ria­fjel­let.

Jøder og krist­ne blir fra­tatt bønne­bø­ker og bib­ler av de is­ra­els­ke vak­te­ne ved inn­gan­gen for at det ikke unø­dig skal ir­ri­te­re waqf-men­ne­ne som stu­de­rer tu­ris­te­ne som strøm­mer inn gjen­nom Mugh­rabi­por­ten – den enes­te por­ten som ikke-mus­li­mer får lov å bruke.

På Tem­pel­plas­sen hers­ker nem­lig islam uinn­skren­ket, og ingen har lov å be åpen­lyst eller be­ve­ge lep­pe­ne på en slik måte at det kan opp­fat­tes som bønn. Per­soner som gjør slikt, blir slått ned på og ut­vist fra plas­sen.

Mus­limsk plass

De mus­lims­ke vak­te­ne leg­ger ikke skjul på sin selv­sag­te «ei­en­doms­rett» til jø­de­nes aller hel­ligs­te plass.

I en bro­sjy­re som deles ut til be­sø­ken­de til «Al Haram Al Sha­rif» gjør waqf-styr­ken det klart at jøder ikke har noen som helst krav ver­ken på Tem­pel­plas­sen eller Vest­mu­ren. Der hev­des det til og med at kong Sa­lo­mo var en mus­limsk pro­fet, selv om kon­gen levde 1500 år før islam opp­stod.

Vest­mu­ren også kalt Klage­mu­ren om­ta­les i bro­sjy­ren som «Al-Bu­raq-mu­ren», som de hev­der er en del av den vest­li­ge muren rundt Al Aqsa-mos­ke­en. De skri­ver at muren er kjent som ste­det der Mu­ham­med bandt fast sin fly­gen­de hest Al-Bu­raq.

– Jøder og noen krist­ne på­står at muren er en del av deres så­kal­te Tem­pel, noe som er galt. De har skapt et ri­tua­le rundt dette, og står fram­for muren og kla­ger over at de mis­tet mak­ten til mus­li­me­ne. Selv om de ikke har det mins­te bevis på disse på­stan­de­ne, har de gjort det til et hel­lig sted for jøder etter 1967, og de har fore­tatt så­kal­te ar­keo­lo­gis­ke ut­gra­vin­ger under muren for å over­ta hele mos­ke­en, står det i bro­sjy­ren.

His­to­ris­ke fakta

Den jø­dis­ke guid­en Gilla Trei­bisch for­tel­ler i all en­kel­het om de to store byg­nin­ge­ne på Tem­pel­plas­sen, Klip­pe­do­men og Al Aqsa-mos­ke­en.

Hun be­gyn­ner med his­to­ri­en i 1. Mose­bok der Gud ber Abra­ham å ofre sin kjæ­res­te sønn, Isak, på Mo­ria­fjel­let som Klip­pe­do­men er reist over.

– David kjøp­te om­rå­det i sin tid, og kong Sa­lo­mo byg­get det førs­te tem­pel­et der som det gikk gjet­ord om i lan­de­ne rundt. Det ble øde­lagt av baby­lo­ner­ne, gjen­opp­byg­get av Ne­he­mias, og siden ut­vi­det av kong Her­odes den store. I år 70 etter Kris­tus ble Tem­pel­et lagt i grus av ro­mer­ne og jø­de­ne spredt. Men Tem­pel­plas­sen er for mange jøder et hel­lig sted med en rik jø­disk his­to­rie knyt­tet til plas­sen, sier Trei­bisch.

Av­vi­ser his­to­ri­en

Slikt liker ikke de mus­lims­ke waqf-vak­te­ne å høre. I deres fers­ke bro­sjy­re av­vi­ses alle his­to­ris­ke bevis på at kong Sa­lo­mo noen­sin­ne byg­get et jø­disk tem­pel.

– Sa­lo­mo var bare en islamsk pro­fet, og der­for kunne han ikke ha myn­dig­het til å bygge en hel­lig­dom for noen annen gud enn Allah, står det i bro­sjy­ren.

Sa­lo­mos stal­ler har også fått nytt navn og kal­les nå «Mar­wa­ni Bønne­hall». I bro­sjy­ren an­kla­ges jøder og kors­fa­rer­ne for å snak­ke om et un­der­jor­disk rom nær Tem­pel­plas­sen som de kalte Sa­lo­mos stal­ler.

– Det er et be­visst for­søk på å få folk til å tro at byg­nin­gen er en del av det så­kal­te Tem­pel­et, heter det i bro­sjy­ren.

Sa­lo­mos stal­ler har i alle år blitt brukt til moské, men inn­gan­gen var trang og krong­le­te. I år 2000 fikk waqf-styr­ken lov av Jor­dan og Is­rael å ut­bed­re inn­gan­gen til mos­ke­en.

De satte i gang med grave­ma­ski­ner og bull­do­se­re og grav­de ut hele det østre hjør­ne på plas­sen der mos­ke­en lig­ger, til store pro­tes­ter fra is­ra­els­ke ar­keo­lo­ger.

Mas­se­ne ble dum­pet i Ke­dron­da­len uten å bli un­der­søkt, noe også på inn­si­den av Tem­pel­mu­ren mot Ke­dron­da­len, der det lig­ger den dag i dag.

I tid­li­ge­re ma­te­ria­le fra waqf-vak­te­ne er be­nev­nel­sen Sa­lo­mos stal­ler brukt. I bro­sjy­rer fra 1925 og 1950 ble hele det store om­rå­det an­er­kjent som vik­tig i den jø­dis­ke his­to­ri­en. Der ble det også nevnt at kong Sa­lo­mo byg­get et tem­pel på ste­det.

Nek­tes inn­gang

Før år 2000 fikk tu­ris­ter lov å kikke inn i både Al Aqsa-mos­ke­en og Klip­pe­do­men.

I dag er dette for­be­holdt tro­en­de mus­li­mer, og vi andre må nøye oss med å stu­de­re de im­po­ne­ren­de byg­nin­ge­ne ut­ven­dig. 80 kilo rent gull gikk med da kong Hus­sein av Jor­dan i 1995 dek­ket kup­pe­len på Klip­pe­do­men med skin­nen­de gull.

Før det skin­te det i alu­mi­ni­um av kup­pe­len, og før 1960 var den mørk og dek­ket med bly.

Redd for jø­de­ne

Rabbi Chaim Rich­man fra Tem­pel­in­sti­tut­tet hev­der waqf-vak­te­nes nye bro­sjy­re er ut­trykk for deres red­sel for den store øk­nin­gen i tal­let på jøder som be­sø­ker Tem­pel­plas­sen.

De liker også dår­lig at media har fått øyne­ne opp for at dette om­rå­det er av stor vik­tig­het for det jø­dis­ke folk, mener han.

– Med andre ord så vin­ner vi kam­pen, mens de bare prø­ver enda har­de­re å un­der­mi­ne­re de jø­dis­ke bån­de­ne til Tem­pel­plas­sen, sier rabbi Rich­man.

Han hører til blant jø­dis­ke ak­ti­vis­ter som kre­ver en slutt på reg­le­ne som dis­kri­mi­ne­rer jøder på det hel­li­ge ste­det.

Knes­set-re­pre­sen­tan­ter fra par­ti­et Bajit Je­hudi har nylig fore­slått en lov som skal gjøre det til­latt for jøder å be på ste­det for førs­te gang siden 1967.

Ut­vist

Også denne for­mid­da­gen i ja­nu­ar blir en jø­disk kvin­ne ut­vist av waqf-vak­te­ne fordi hun an­gi­ve­lig sto og ba på Tem­pel­plas­sen. El­lers er det rolig på det store om­rå­det. Bare noen ti­talls tu­ris­ter vand­rer rundt blant om­trent like mange mus­li­mer.

Den store still­he­ten bry­tes inn­imel­lom av noen iv­ri­ge hel­dek­ke­de unge kvin­ner som roper «Al­la­hu Akbar» – Allah er stor. El­lers er det dør­gen­de stil­le.

 

 

home | about | news | events | study tools | gallery | articles | temple mt. | red heifer | donate | donors wall
contact | multimedia | newsletter/subscription | site map | store | El Instituto del Templo Facebook | O Instituto do Templo Facebook | ivrit | magyar | terms of use
Universal Torah | youTube | Facebook | twitter | mikdash kids | bar/bat mitzvah

 

The Temple Institute website is an ongoing project of the International Department of the Temple Institute, Jerusalem, Israel.

Web site contents, including all text and images, copyright ©1991-2019, The Temple Institute.
Reproduction in any form whatsoever, for any purpose, is strictly forbidden without written permission of the copyright holder.

All Rights Reserved.

Subscribe